Henry uddyber
Vadestedet
Dybder jolle
Klubindgang
Oversvømmelse
Jollebro
bro
Bognæs

Sti

Toiletter på begge moler

04-06-2020
Læs mere…

Restaurant Vadestedets menukort

27-05-2020
Læs mere…

Tyveri på bro 7

13-05-2020
Læs mere…

Vi holder lukket 1. maj og Grundlovsdag

Regler for krankørsel

17-04-2020
Læs mere…

I dag 57

I går 113

Uge 612

Måned 612

Alle 213546

Currently are 20 guests and no members online

Uddrag fra indskyder kontrakt

 

1.  Opgivelse eller bortfald af retten til en bådplads medfører ikke at bådejeren kan kræve gældsbrevet indfriet.

     Når en bådplads overgår til en anden bådejer, er HOLBÆK MARINA, DRAGERUP VIG forpligtet til inden for 4 uger at indfri gældsbrevet mod udlevering af dette i kvitteret stand.

     Dette administreres af marinaen på den måde, at bådejere, der har opsagt plads og flyttet alt grej, listes i kronologisk orden. Når der sælges ny(e) anpart(er), vil beløbet herfra blive anvendt til at tilbagebetale den/de anpartshavere,
     der står øverst på listen.

 

2.  Når HOLBÆK MARINA, DRAGERUP VIG har tilbagesendt ansøgningen med en af bestyrelsen underskrevet påtegning om, at ansøgningen er imødekommet, og bådejeren har indbetalt det nævnte beløb rettidigt, vil HOLBÆK MARINA, DRAGERUP VIG til sin tid anvise en plads til det anmeldte fartøj.

     Ved ibrugtagning af bådpladsen skal bådejeren på fyldestgørende måde dokumentere, at han ejer mindst halvdelen af det anmeldte fartøj, og en sådan dokumentation skal til enhver tid kunne fremlægges, når havnetilsynet anmoder derom.

     Bestyrelsen for HOLBÆK MARINA kan til enhver tid anvise en bådejer en anden plads i havnen.

 

3.  Bådejeren må kun anvende bådpladsen til det fartøj, der er anmeldt til HOLBÆK MARINA. Bådejeren må ikke overdrage eller udlåne bådpladsen.

     Båden skal være ansvarsforsikret og bådnavn samt hjemsted (Holbæk) skal stå på båden. Det anbefales at opbevare et tlf.nr. i cockpit, så du kan kontaktes, hvis der er behov derfor.

     Hvis to parthavere ejer hver halvdelen af en båd, kan bådpladsen dog overdrages fra den ene parthaver til den anden, hvis partnerskabet er skriftligt anmeldt til HOLBÆK MARINA senest ved ibrugtagningen af pladsen. Et senere indgået partnerskab anerkendes ikke i denne forbindelse.

     I øvrigt kan ingen ved køb af et lystfartøj eller ved erhvervelse af en anpart i et lystfartøj opnå fortrinsstilling til bådplads i HOLBÆK MARINA, DRAGERUP.

     Såfremt bådejeren sælger det anmeldte fartøj, eller han af anden årsag ikke benytter bådpladsen, men ønsker at bevare sin ret til pladsen, skal dette anmeldes skriftligt til HOLBÆK MARINA inden 6 uger. Retten til bådpladsen ophører, hvis bådejeren ikke benytter bådpladsen til et anmeldt fartøj i den følgende sæson, medmindre skriftlig aftale om andet er indgået med havnetilsynet inden 1. januar.

     I de tidsrum, hvor bådejeren ikke selv benytter bådpladsen, kan havnetilsynet frit disponere over pladsen og de på denne anbragte fortøjningsgrejer.

 

4.  Når en bådejer giver afkald på, eller mister retten til en bådplads, tilkommer det HOLBÆK MARINA at anvise pladsen til en anden bådejer. Kan HOLBÆK MARINA ikke inden 4 måneder anvise bådpladsen til en anden bådejer, der kan opfylde nærværende vilkår, herunder indbetale nyt indskud, kan bådejeren på samme betingelser anvise pladsen til en anden bådejer.

     Udskifter en bådejer sit lystfartøj med et andet lystfartøj, der kan anbringes på de på land indrettede pladser til joller m.v., kan HOLBÆK MARINA forlange, at bådejeren giver afkald på sin bådplads, hvis en plads på land bliver anvist. Det påhviler bådejeren at underrette HOLBÆK MARINA om enhver ændring i ejerforholdet til båden.

 

5.  Bådpladsen må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed uden havnebestyrelsens skriftlige tilladelse.

 

6.  Bådejeren modtager et af HOLBÆK MARINA udstedt bevis for retten til en bådplads i havnen. Beviset, der kun gælder for det anmeldte fartøj, skal på forlangende forevises for havnetilsynet. Enhver ændring i de i beviset angivne oplysninger skal straks meddeles til HOLBÆK MARINA, og havnebestyrelsen kan når som helst forlange beviset ombyttet med et nyt.

 

7.  Bådejeren er forpligtet til at betale de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte afgifter rettidigt.

 

8.  Såfremt bådejeren overlader bådpladsen til en anden, undlader at benytte bådpladsen uden skriftlig anmeldelse til HOLBÆK MARINA, tilsidesætter sin pligt til at anmelde ændringer af ejerforholdet til båden eller undlader at betale skyldige havneafgifter efter påkrav, fortaber han retten til bådpladsen. Bådejeren vil i så fald ikke fremtidigt kunne påregne at komme i betragtning til bådpladser i havnen. Det samme gælder, dersom bådejeren eller den, han tillader at benytte sit fartøj, groft eller gentagne gange overtræder havneregulativet eller sidder havnetilsynets anvisninger overhørig.

     Bestyrelsen for HOLBÆK MARINA, DRAGERUP VIG træffer endelig afgørelse i sager om fortabelse af retten til bådplads i havnen.

 

9.  Bestyrelsen for HOLBÆK MARINA kan i særlige tilfælde dispensere fra foranstående bestemmelser, og bestyrelsen afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse der måtte opstå med hensyn til forståelse af bestemmelserne.

 

10. Samtidigt med underskrift af nærværende kontrakt skal ansøgeren dokumentere aktivt medlemskab af en af havnebestyrelsen godkendt klub/forening, der har hjemsted i havnen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I henhold til sølovens paragraf 5 skal navn og hjemsted være angivet på danske skibe. Ifølge Søfartsstyrelsens vejledning skal navn og hjemsted angives på hækken eller så nær hækken som muligt med navnet øverst. Bogstaverne skal være mindst 8 cm høje og stregtykkelsen mindst 1,2 cm. Lyse bogstaver på mørk baggrund eller omvendt.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.